Algemene voorwaarden Stichting Kort en Kleintheater

ALGEMENE VOORWAARDEN
Stichting Kort en Kleintheater, Houttuin 22, 1602HD Enkhuizen
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de Stichting Kort en Kleintheater – hierna te noemen “Opdrachtgever” – worden verstrekt aan haar wederpartij – hierna te noemen “Opdrachtnemer”, zulks voorzover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬- of andere voorwaarden van de opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever en samenwerkingspartner zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Prijzen
2.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken met betrekking tot activiteiten en de hiervoor te berekenen prijzen afzonderlijke afspraken die schriftelijk worden vastgelegd.
2.2 Tenzij anders vermeld, gelden de overeengekomen prijzen slechts voor de duur van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Prijsafspraken gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten / opdrachten.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer zal de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform nadere afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar was dan wel redelijkerwijs had behoren te zijn.
3.4 Opdrachtnemer is slechts gerechtigd voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden derden in te schakelen, na verkregen toestemming van Opdrachtgever. In het geval Opdrachtnemer de werkzaamheden door derden laat uitvoeren, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitbestede werk.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Opdrachtnemer hierover Opdrachtgever tevoren inlichten.
4.3 In afwijking van het tweede lid zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Opdrachtnemer dient de factuur met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden (inclusief facturen van eventueel ingeschakelde derden) binnen 8 dagen te sturen aan de Opdrachtgever, onder vermelding van offertenummer.
5.2 Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vindt plaats binnen 10 dagen na factuurdatum.

Artikel 6 – Ter beschikking gestelde zaken
6.1 Alle door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken, daaronder begrepen doch niet uitsluitend: uitrusting, decor, tekeningen, films, geluidsdragers, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtgever.
6.2 Opdrachtnemer is niet bevoegd de door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren dan wel te verkopen of aan derden ter beschikking te stellen.
6.3 Indien derden beslag leggen op de in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever per omgaande hiervan op de hoogte te stellen.
6.4 Opdrachtnemer verplicht zich de in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter inzage te geven.
6.5 Opdrachtnemer verplicht zich de aan haar in het kader van de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken op eerste verzoek van de Opdrachtgever te retourneren. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever, of een door haar aan te wijzen derde, reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtgever zich bevinden en die zaken terug te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
6.6 In het geval teruggave van de in het kader van de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken niet meer mogelijk is danwel deze zaken niet in goede staat worden geretourneerd dan is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en kosten, daaronder begrepen de kosten van vervanging.

Artikel 7 – Kosten
Indien Opdrachtnemer tijdens uitvoering van de overeenkomst meer kosten heeft gemaakt dan tussen partijen was overeengekomen, doch het maken van deze kosten voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk was, komen deze kosten slechts voor vergoeding in aanmerking nadat hiervoor door Opdrachtgever toestemming is verleend. Deze toestemming wordt verwerkt in de melding op de Alarmcentrale.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding
8.1 Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden, indien:
a) Opdrachtnemer de uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtnemer haar verplichtingen niet, niet volledig danwel niet behoorlijk zal nakomen.
c) Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
8.2 Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.
8.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan Opdrachtnemer zelf, medewerkers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
9.3 Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 – Vrijwaringen
10.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten van het (intellectuele) eigendom op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht verstrekte materialen.
10.2 Opdrachtgever garandeert dat de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer verstrekte niet overschrijfbare informatiedragers vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen de organisatie van een der partijen worden daaronder begrepen.

Artikel 12 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
13.1 Opdrachtgever behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2 Alle door Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer te worden gebruikt en mogen niet door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
13.3 Opdrachtgever is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan de onderhavige overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Nietigheid of Vernietigbaarheid
Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is verklaard, dan brengt zulks niet de nietigheid dan wel vernietiging van alle bedingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden met zich mee en blijven partijen gebonden aan de overige bedingen. Partijen zijn alsdan verplicht de nietige dan wel vernietigde bepalingen te vervangen door bedingen die wel rechtsgeldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen gelet op inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de nietige dan wel vernietigde bedingen.
Artikel 15 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing